Zgłoszenie – niepełnoletni

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz chęć przystąpienia Twojego niepełnoletniego dziecka (podopiecznego) do projektu „Młodzi Sprawni Językowo”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkałych w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-45 lat, które chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego oraz wzmocnić kompetencje miękkie.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Jest to miejscowość do 30 000 mieszkańców.

a. Administratorem podanych wyżej danych osobowych jest Fundacja Strefa Innowacji z siedzibą w Warszawie, 02-495 Warszawa, ul. Przy Forcie 12/39, tel.: 504125898, e-mail: fundacjastrefainnowacji@gmail.com (dalej „Fundacja”)

b. Przetwarzanie danych osobowych zwykłych takich jak np. imię i nazwisko, adres e-mail odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), którym jest realizacja działań statutowych Fundacji tj. realizacja projektu „Młodzi Sprawni Językowo” (dalej „Projekt”), w tym w celach dokumentacyjnych, jak również w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału w Projekcie. W zakresie danych wrażliwych tj. danych dotyczących niepełnosprawności Państwa dziecka (podopiecznego) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w celach wskazanych powyżej.

c. Brak podania danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. Przekazanie powyższych danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Projektu. Brak podania informacji dotyczącej niepełnosprawności Państwa dziecka (podopiecznego) skutkuje brakiem możliwości zweryfikowania kwalifikowalności uczestnika do Projektu (Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością wzroku), a tym samym prowadzi do niezakwalifikowania uczestnika do Projektu.

d. W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakiej jej Państwo udzielili. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z zaprzestaniem udziału w Projekcie.

e. Podane dane mogą zostać przekazane podmiotom administrującym naszą stroną internetową oraz świadczącym usługę hostingu. f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji w Projekcie, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia rekrutacji przez okres realizacji Projektu.

g. Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

h. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

i. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza RODO.

j. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy skontaktować się z Fundacją.